DHARMA

Buddha kalte læren sin Dharma – Den sanne læres ord

Mennesket er ikke tomme kar som skal fylles med kunnskap og visdom, men fulle kar som skal erkjennes ved innsikt. Med middelveien mener Buddha en kropp og et sinn som er i balanse.  

Det alminnelige sinn er Buddhas vei. Buddhas vei er det alminnelige sinn, og som Buddha kalte den edle åttedelte vei.

Den edle åttedelte vei kan deles i tre grupper:

940c1d2448a2ebe39283bf88736af340.gif

Visdom
1) rett syn
2) rett tanke
Moral
3) rett tale
4) rett handling
5) rett levevei
Oppmerksomhet
6) rett bestrebelse
7) rett holdning
8) rett konsentrasjon

Litt om middelveien
I menneskets søken etter en vei ut av lidelsen framholder Buddha den gylne middelvei som ett av idealene. Å leve et balansert liv der man er, gjennom å kultivere en innsikt som ikke søker seg i ekstreme retninger verken den ene eller andre ytterligheten. Å kjenne tingene som de virkelig er, her og nå. Buddhas gylne middelvei handler verken om å tylles inn i et liv av nytelse og gleder eller en eksistens av ekstrem askese eller fornektelse av verden. Oppskriften til et ballansert liv gir Buddha i den edle åttedelte vei allerede i sin første tale. Buddha hadde forsøkt å finne selvet, men kommet til erkjennelsen av at selvet (atman) er tomhet eller ikke-eksisterende. I stedet presenterte han mennesket som bestående av 5 elementer (skandha) jfr. Hjertesutraen. Disse fem elementene som til sammen utgjør opplevelsen av å være et menneske er: 1) Legeme og det
materielle, 2) sansefornemmelser av det materielle, 3) forestillinger knyttet til sanseinntrykkene, 4) vilje, det vil si impulser som er en reaksjon på sanseinntrykkene 5) bevissthet, som oppstår momentant i forbindelse med fornemmelser, forestillinger og vilje.

Vi har alle Buddha-natur, men det er ikke nok å ha noe, vi må vite hva vi har før vi kan gjøre oss nytte av det. Erkjennelsen av vår Buddhanatur står sentralt i forestillingen om oppvåkning. For å bli en Buddha og bryte ut av fødselens og dødens kretsløp må vi få klarhet i dette. En av flere veier til denne erkjennelsen forklarer Sotozens grunnlegger Eihei Dogen når han sier:

Å studere buddhismen er å studere seg selv,
å studere seg selv er å glemme seg selv, 
å glemme seg selv er å bli opplyst av alle ting. 
Ved opplysning av alle ting, opphører grensene som skiller kropp og sinn, 
i oss selv, med alle andre.

 

Vil du lese og lære mer om Buddhas lære kan du studere Tipitaka.