VEDTEKTER

FORMÅL

VIDEREFØRING AV TRADISJONER

En internasjonal, åpen og kontemplativ tradisjon. Et voksende, inkluderende og tjenestegjørende trossamfunn i Norge.

Ordenen fremholder likeverd som en grunnverdi og hvor ordenens munker og nonner har de samme plikter og rettigheter, har en felles utdanning, besitter de samme poster, bærer den samme kledebon og tjenestegjør på lik linje.

Munker og nonner har etter tradisjon bidratt til videreføring av buddhologiske studier og vår zenbuddhistisk praksis. Ordenens munker og nonner kan velge enten å søke en spesialisert utdanning eller avlegge profesjonseksamen og bli ordinert til prest, en embetsvei som er åpen for kvinner og menn på like fot. Kun ordinerte prester kan inneha posisjoner som residerende prest eller innsettes som abbed/abbedisse. Sølibatet blant ordenens munker og nonner opphørte i 1872/73. Med hensyn til alkohol er det i dag ingen krav om avholdenhet, men oppfordring om klokskap og måtehold.

ETABLERING AV ET KLOSTER

Med en norsk Orden og et norsk zenbuddhist-kloster skriver vi et lite stykke Norgeshistorie.

I Norge har der i mange år vært munker og nonner fra ulike buddhistiske kulturer. Deres oppgave er i hovedsak å tjene deres egne landsmenn. Ordenens primære oppgave er å tjene de mennesker som bor i landet uavhengig av opphavsland eller statsborgerskap. Vårt kloster skal drives av munker og nonner som behersker norsk og ledes av en norsk buddhistprest. Vår norske Orden er underlagt norsk lov.

VÅRE OPPGAVER

Hver dag utfører munker og nonner seremonier og ritualer, en lovprisning av Syakamuni Buddha, læren, og livet med lovsang og bønn om glede og fred for alle mennesker, levende som døde.

BUDDHISTISKE HØYTIDER

Flere ganger i året holdes høymesse. Den viktigste er trefoldighetsmessen. Ordet trefoldig betegner tre begivenheter i Den ærverdige Shakyamuni Buddhas liv, fødsel, oppvåkning og død. I mars minnes Buddhas død, i april minnes Buddhas fødsel og i desember minnes dagen da Buddha nådde oppvåkningen. Andre høytider markeres på ulike årstider, som messe ved midtsommer og nyttår.

RETREAT

Sotozenordenen har lang tradisjon for retreater. En kollektiv retreat er oftest lagt til en fast helg hver måned hvor lek og lærd kommer sammen til meditasjon, studier og religiøs praksis. Det vil også være mulighet for individuelle retreater hvor klostret tilbyr rom for de som behøver å komme litt bort fra en travel hverdag og kan tenke seg å tilbringe en eller flere dager til stillhet og meditasjon.

KLOSTRETS ABBED

Broder Såzen er ordenens øverste leder i Norge og har vigsels- og ordinasjonsmyndighet. Det betyr at han har vigselsmyndighet med hele landet som sitt virke, samt formell myndighet til å innvie munker og nonner i Ordenen. Broder Såzen kan bli innsatt som abbed for vårt planlagte kloster. Blant hans mange oppgaver og plikter er blant annet å sørge for at de daglige seremonier blir utført i andektighet og verdighet. Broder Såzen er i dag dekanus for Den hellige freds kollegium og har det pedagogiske ansvaret for undervisning. Klosteret vil være en åpen, kontemplativ virksomhet. Se også vedtektene for Sotozen Stiftelsen.

ZEN-MEDITASJON

Dagen i et kloster begynner og slutter med meditasjon, og er selve hjertet i buddhistisk praksis. Zen-meditasjon eller Zazen inneholder ingen doktrine eller mystiske ritualer. Gjennom en disiplin som kan være streng, får den praktiserende en direkte og selverkjent innsikt i sin egen natur og den sannhet Buddha talte. I klosterets zazen-hall sitter lek og lærd sammen i stillhet, en øvelse som ikke handler om å bli til noe, andre steder, men å oppdage hvem, og hva vi allerede er.

ORDENENS AKTIVITETER

OVERSETTELSER

I mange år har det vært arbeidet med blant annet oversettelse og tilrettelegging av Ordenens skrifter, liturgi, seremonier og ritualer til norsk. Det er også utgitt en lovsangbok.

ET EGET FORLAG

Buddhologisk Forlag ble etablert og registrert i mars 2005. Forlag nr.: 92692

Et stort og viktig arbeid med De hellige buddhistiske skrifter samt liturgihåndboken for Ordenens munker og nonner har påbegynt allerede i 1995 og presentert i 2008 i bok på 436 sider. Tjenesteliturgien ble revidert i 2017. Den monastiske liturgi vil bli revidert i 2018.

SOTOZEN STIFTELSEN

Sotozen Stiftelsens ble opprettet i 2005. Stiftelsens formål er etablering og drift av et zen-buddhist kloster samt bidra til utdanning og videreutdanning av klostrets munker og nonner, videre gi støtte til aktiviteter som bidrar i klostrets arbeider for gjensidig respekt, trygghet, toleranse og fred. Klostret skal være et åpent, stille rom, for alle mennesker. Klostrets virksomhet skal drives med faglig kompetanse, bygget på etiske og moralske verdier, i tråd med ordenens forskrifter og i henhold til norsk lov. Stiftelsen vil arbeide for at klostret skal kunne bli en integrert institusjon, et Buddhologisk Akademi, for formell teoretisk og praktisk utdanning av munker og nonner mot embetseksamen og presteordinasjon.

Stiftelsen har et eget styre med årsmøte og regnskaper som godkjennes av statsautorisert revisor.

BIBLIOTEK

I klostret bør det naturligvis finnes et bibliotek. Et slikt bibliotek må tilby et bredt spekter av bøker, publikasjoner og tidsskrifter fra ulike buddhistiske retninger, kulturer og tradisjoner. Klosterbiblioteket skal ikke bare spesialisere seg på buddhistisk litteratur, men likeså inneholder bøker om kristendom, islam, hinduisme, humanetikk og filosofi. Det skal være åpent for alle med alt fra billedbøker og fortellinger for barn til faglitteratur for voksne.

I MENNESKERS TJENESTE

Det er ikke lenger uvanlig å bli viet i buddhistisk tradisjon. Noen ønsker også å fornye sine ekteskapsløfter. Ordenen har også en lang tradisjon for barnesigne (barnedåp), konfirmasjon, begravelse, og minnemesser.

INVITASJON TIL ELEVER OG STUDENTER

Spesielt med tanke på religions- og livssynsfaget i skolen vil vi legge til rette slik at skoleklasser kan komme på ekskursjon. Elevene vil får en unik opplevelse av virksomheten og hverdagen for munker og nonner med innblikk i deres zen-buddhistisk praksis.

Skolelærere og studenter i allmennlærerutdanning, antropologi og religionshistorie vil om ønskelig kunne få veiledning i zen-buddhistisk teori og praksis. Klostrets bibliotek stilles med glede til disposisjon.

VEDTEKTER

1. Den Norske Sotozen Buddhistorden er stiftet av munkene
Såzen Larsen Kusano og Dåshu Tore Malja fra Kristiansand.

2. Presentasjon av Stiftere.

Såzen Larsen Kusano

Såzen har profesjonseksamen i buddhologi og ble vigslet prest den 26. juli 2001 i den 800 år gamle Japanske Sotozen Buddhist Orden. Såzen har tilbrakt 13 år i Japan hvor av de siste 6 årene med strenge studier ved bla. Soji-ji kloster (et av hovedklostrene) samt Saiyu-ji kloster, begge i Yokohama. Han og en av mange men den aller første ikke Japaner som har blitt akseptert og anerkjent som direkte etterfølger av Den høyst ærverdige ltabashi Koshu, abbed ved Soji-ji kloster og en av Ordenens to erkebiskoper.

Såzen har i mange år arbeidet med oversettelser av hellige skrifter, ritualer og seremonier. Han er en pioner innefor zen-buddhismen i Norge og vil i stor grad kunne bidra til kunnskap om og utbredelsen av Zen og zen-buddhistisk praksis. Såzen arbeidet i Japan som lærer ved en videregående skole i til sammen 9 år før han begynte sitt buddhologistudie i et av Japans største og mest tradisjonsrike klostre. Såzen arbeider i dag ved en videregående skole i Kristiansand og er utdannet spesialpedagog ved Universiteter i Agder.

Tore Dagfinn Malja

Tore ble ordinert som munk av Sotozen Orden den 7. desember 2002 og mottok det buddistiske navnet Dåshu. Han er ordenens forlagssjef og IT-ansvarlig. Han er utdannet telekomteknikker og arbeider til daglig som prosjektleder for Eltel Networks. Dåshu besøkte Japan og to av Ordenens klostre i år 2001. Broder Dåshu er tjenesteforstander og har vigselsmyndighet med hele landet som tjenestedistrikt.

3. Styret i

Den Norske Sotozen Buddhistorden består av maksimum 8, minimum fire personer.

Leder, Nestleder og Styremedlemmer.

Ordenens adresse:
Den Norske Sotozen Buddhistorden Postboks 794, 4666 Kristiansand

Valg av styremedlemmer

Styremedlemmer velges av trossamfunnets medlemmer. Styrets formann velges av styret og kan ved stemmelikhet benytte seg av en dobbeltstemme. Et styremedlem sitter så lenge de ønsker med minimum ett år som periode. Et styremedlem er fritt til å trekke seg i perioden. En valgkomite legger ny kandidat frem og godkjennes på årsmøte.

Styret er trossamfunnets høyeste organ mellom årsmøtene og plikter å sørge for at trossamfunnets og Ordenens formål ivaretas, herunder at alle vedtak og forvaltning av midler og eiendom foretas i samsvar med vedtektene.

Styremøter skal ha ordstyrer og referent. Ved årsmøte skal leder legge fram årsmelding med regnskap. Årsmøtets beslutninger skal føres i protokoll. Styremedlemmer som er uenig i styrets beslutninger kan anmode om at sin oppfattning blir ført i protokollen. Protokollen skal undertegnes av alle medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

Vedtaksførhet

Styret kan treffe beslutninger når mer enn halvdelen av styremedlemmene er tilstede i styrebehandlingen.

4. Den Norske Sotozen Buddhistorden forvalter per i dag en egenkapital og vises i regnskap godkjent av revisor. Den Norske Sotozen Buddhistorden er godkjent og hører inn under hovedorganisasjonen i Japan og har dermed muligheter for å motta midler til støtte for prester, etablering av et tempel/kloster mm.

Krave til slik støtte er:

a) at presten er utdannet og godkjent av Sotozen hovedorganisasjon.

b) at der foreligger konkrete planer som tildeling, leie eller kjøp av tomt/eiendom.

c) at der kan dokumenteres behov for støtte til vedlikehold, drift av eller nødvendig utstyr til nevnte lokaliteter.

5. Styrets rettigheter og plikter:

Styret har rådighet over ordenens donasjoner, bidrag og kollekt i samsvar vedtektene og gjeldende lovbestemmelser. Styret har den endelige beslutnings myndighet ved forvaltning av midler i henhold til vedtektene. Styret kan dersom det er formålstjenlig og på økonomisk grunnlag ansette prest/prester i hel eller delvis stilling. Lønn fastsettes av styre og kan/må justeres basert på økonomisk grunnlag. Styret kan også opprette andre stillinger hel eller delvis på ovenfor nevnte betingelser. Likeledes kan styret oppheve stilling/er med rimelig varsel i henhold til vedtektene.

Disse vedtekter er ment å fungere som en instruks for styret, som har alminnelig myndighet til å handle på misjonens vegne. Styret forplikter seg til å foreta bestemmelser jamfør ordenens formål. Styret forbeholder seg likeledes rett til å avskjedige et styremedlem som ved mislighold av stilling, være seg økonomiske, etiske og eller av moralsk karakter.

6. Den Norske Sotozen Buddhistorden forplikter seg, etter norsk lov, til regnskapsførsel og har statsautorisert revisor.

Årsregnskapet som legges fram for fylkesmannen omfatter et samlet regnskap for statlige og kommunale tilskudd og øvrige kostnader ved drift og som ellers vedrører den religiøse virksomhet.

7. Offentlig kontroll;

Den Norske Sotozen Buddhistorden har forståelse for og aksepterer tilfeldig kontrollbesøk av regnskap og/eller innhenting av medlemslister (tempel journal) eller at stikkprøvekontrollen kontrollerer disse ved besøk.

8. Om medlemskap i ordenen.

Sotozen er en Orden / trossamfunn som ikke krever av medlemmer verken lekfolk, noviser eller ordinerte munker/nonner å love livsvarig tilhørighet.

Ordenen / trossamfunnet respekterer hvert medlems personlige frihet.

Innmelding krever jfr. norsk lov utmeldelse av kirken eller andre registrerte trossamfunn. Ved inn/utmelding av Den Norske Sotozen Buddhistorden benyttes særskilte skjema som attesteres av presten. I tillegg registreres alle inn/utmeldinger i egen tempelbok. Barn under 15 år må ha tillatelse fra minst en av barnets foresatte.

Dersom andre enn barnets foreldre har foreldreretten eller fungerer som barnets verge er tillatelse fra disse nødvendig. Barn som er født utenfor ekteskap tilhører samme trossamfunn som moren.

Barn som er født etter at foreldrene er skilt hører til samme trossamfunn som den av foreldrene med foreldreretten.

9. Den Norske Sotozen Buddhistorden har som et overordnet mål å opprette et tempel med planer for utvidelse til et kloster.

Formålet med opprettelse av et tempel/kloster er for daglig zen-buddhist praksis, hvor alle mennesker uansett kjønn, alder eller kultur kan overvære messer og høytider, samt ta del i buddhistisk praksis og studiegrupper. Det vil gies anledning til munke eller nonne ordinasjon for de som ønsker å leve et liv i Buddhas tjeneste.

Tempelet er åpent hele dagen og ønsker velkommen til morgenmeditasjon, morgen og kveldsmesse.

Styret ønsker å innsette Såzen Larsen Kusano som residerende prest og ansvarlig for den daglige drift. Driften av dette tempel vil i hovedsak bero på inntekter i form av ulike aktiviteter i tempelet samt donasjoner, kollekt, etc.

Ny prest vil velges av styre i samarbeid med den japanske hovedorganisasjonen under gjeldende vedtekter for innsettelse av ny prest / abbed, jfr. § 9 og 12.

10. Innsettelse av residerende prest, abbed/abbedisse.

Prest kan innenfor vår orden kun offisielt innsettes som abbed/abbedisse dersom han/hun er kvalifisert og godkjent av Sotozen Ordenens hovedorganisasjonen.

En prest kan kun offisielt registrere sin virksomhet (templets navn) dersom han/hun har lokaliteter egnet og regulert til religiøs praksis.

Offisiell innsettelse av den prest kan foretas ved skriftlig tillatelse av Sotozen Ordenens hovedorganisasjonen via hovedkontoret i Europa.

En prest av Sotozen Orden kan forrette ved barnesigne, bryllup, begravelse, minnemesse etc.

Jfr. Norsk lov om registrering av prest i trossamfunn utenfor Den norske kirke kreves at presten ikke er under 23 år eller over 75 år. Før presten kan tiltre i tjenesten må han/hun i brevs form til fylkesmannen love på ære og samvittighet utføre de plikter og tjenester i samsvar med hans embete i eller med hjemmel i Norsk lov. Det er videre tatt til følge at en prest i et registerført trossamfunn står under samme ansvar som offentlig tjenestemann i saker han er pålagt i eller med hjemmel i Norsk lov. Ved forsømmelse i tjeneste kan fylkesmannen frata han/hun retten til å utføre offentlig prestetjeneste.

11. Vilkår for Innvielse, novisiat, munke/nonne ordinasjon

En prest av Sotozen Orden, med eksamen fra godkjent kloster kan i tillegg til å foreta prestelige tjenester som forrettelse ved barnesigne, bryllup, begravelse, minnemesse etc. videre foreta:

a) Innvielse. (dåp) minstealder 12 år.

Presten kan innvie en eller flere samtidig og bestemmes på bakgrunn av studie/praksistid og personlig engasjement. Ved innvielse gies et buddhistnavn.

b) Den som er innviet kan søke om et 12 måneders postulat. Under postulatet gis det større innsikt i og kunnskap om munker og nonners daglige praksis. Etter endt prøvetid kan det om ordinasjon. Som postulant beholdes håret.

c) Munke/nonne ordinasjon. Minstealder 16 år. Der kan ordineres en eller flere samtidig.

Ved ordinasjon barberes hodet, gies to buddhistnavn (fornavn/etternavn) det første er allerede er gitt ved innvielse. Ordinanden iføres sort kåpe, krage og kappe. Det er

videre et ønske fra Den Norske Sotozen Buddhistorden at navn tildelt ved innvielse eller ordinasjon kan, dersom ønskelig, registreres i det norske folkeregister.

12. Konvent

Konventet er en forsamling av Den Hellige Fres Kollegium, alle munker og nonner av Den Norske Sotozen Buddhistorden. I konvent behandles og besluttes saker som tilhører Ordenens indre anliggende som Ordenens liturgi, og Ordinans (regler og forskrifter for munker og nonner). Konventet forvalter ingen kapital. Beslutninger som innbefatter innkjøp må derfor legges fram og bevilges av styret.

Et avslag fra styret kan påkjæres. I tvister mellom konventet og styret i Ordenen skal saken føres for biskopen i Europa. Biskopen kan anmode styret om å innfri konventets anmodning, men bare dersom bevilgningen ikke setter Ordenen i økonomisk uføre. Dersom biskopen og hovedordenskontoret i Japan finner styret særdeles urimelig og mekling ikke fører fram, kan biskopen kreve en oppløsning av styret og sørge for at et nytt opprettes.

13. Presteordinasjon

En Presteordinasjon kan kun foregå etter de påkrevde studier, praksis med avlagt eksamen ved godkjent tempel, f. eks Den Norske Sotozen Buddhistordens hovedtempel. Selve presteordinasjonen foregår i dag kun ved Eiheiji og Sojiji kloster i Japan.

Ordenen har i dag to prester: broder Såzen og Søster Anjun, begge med formelle studier og prestevigsel fra Japan og vigselsmyndighet i Norge. I tillegg har vi broder Dåshu som er tjenesteforstander med vigselsmyndighet i Norge.

14. Abbed/Abbedisseinnsettelse.

Kun i et tempel godkjent og registrert ved hovedordenskontoret, kan en prest formelt innsettes som Abbed/Abbedisse. Dette foregår ved en høytidelig seremoni med prester og minst en biskop til stede.

15. Vilkår for etablering av nye templer innen Ordenen

Fra Den Norske Sotozen Buddhistordens hovedtempel kan fem nye templer registreres under ledelse av en Abbed/abbedisse, forutsatt at der i hvert tempel finnes minst en ordinert munk/nonne med adekvat praksis.

16. Innsettelse av biskop:

Den er Sotozenordenen sentralt som utpeker en biskop.

17. Opprettelse av ett menighetsråd.

I et buddhisttempel kalles en menighet for Sangha. Det kan opprettes et menighetsråd med frivillige representanter lek/novise fra Sangha. Menighetsrådets leder vil være representert i Ordenens styre. Ved en større Sangha og/eller flere sangha kan der opprettes en egen gruppe for novise hvis representant/er kan være representert i misjonens styre og/eller inviteres til deltagelse ved styremøter.

18. Ved opphøring av Ordenen

Oppløsning kan bare forestå dersom ordenens prester, munker/nonner, et samlet styre med representanter for de novise og menighetsrådet ikke finner grunnlag for videre drift. Videre må Europakontoret sendes en skriftlig redegjørelse for årsaker til oppløsning. Innenfor en periode på seks måneder kan hovedkontoret gi sitt samtykke til oppløsning, eller innenfor nevnte periode besørge den videre drift.

Ved oppløsning skal Den Norske Sotozen Buddhistordens samlede midler i henhold til Ordenens vedtekter og formål, avsatt til å fremme Zen og zen-buddhistiske aktiviteter tilfalle Norges Buddhistforbund og kan anvendes i samsvar med Buddhistforbundets vedtekter.

Et samlet styre kan vedta at tempelets eiendom/lokaliteter overføres ovenfor nevnte organisasjon. Den samlede kapital med evt. eiendommer sammen med et sluttregnskap meldes til Fylkesmannen i Vest-Agder.

2 0 1 8

S T Y R E T

Styreleder - Såzen Larsen Kusano

Nestleder - Tore Dagfinn Malja

Styremedlem – Ingrid Bjørlykke

Styremedlem - Bjørg Kverkild Tveter

Styremedlem – Elena Nicolaisen

Styremedlem – Eri Kusano

Statsautorisert revisor - Sigmund Omsland