SOTOZEN STIFTELSEN

Stiftelsen ble opprettet i januar 2005 og er en ideell organisasjon, uten profittformål. Registrert i Brønnøysund, Stiftelsesregisteret. 

Donasjon

Organisasjonsnr.: 987 918 284

Adresse
Postboks 794, 4666 Kristiansand
Daglig leder  Såzen Larsen Kusano
E-post:  kontoret@sotozen.no
Mob:  90 85 88 38

 STIFTELSENS FORMÅL

  • Sotozen Stiftelsens formål er etablering og drift av et zen-buddhist kloster samt bidra til utdanning og videreutdanning av klostrets munker og nonner, videre gi støtte til aktiviteter som bidrar i klostrets arbeider for gjensidig respekt, trygghet, toleranse og fred.

  • Klostret skal være et åpent, stille rom, for alle mennesker.

  • Klostrets virksomhet skal drives med faglig kompetanse, bygget på etiske og moralske verdier, i tråd med ordenens forskrifter og i henhold til norsk lov.

  • Stiftelsen vil arbeide for at klostret skal kunne bli et Buddhologisk Akademi, for formell teoretisk og praktisk utdanning av munker og nonner mot spesialisering og presteordinasjon.

STIFTELSENS Vedtekter

STYRET
Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formueforvaltning er gjenstand for den nødvendige kontroll. VALG AV STYRE Alle styreverv velges, og sitter så lenge de ønsker. Nye styremedlemmer legges fram for styret og velges ved konsensus. Styret består av seks personer hvorav to er munker eller nonner av Sotozen Orden. Antall lavest antall styremedlemmer: fire. Antall høyest antall styremedlemmer: åtte.

STYRELEDER

Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremøter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist. Det skal føres referat over styrebehandlingen som oversendes hvert styremedlem. Styreleder kan ved stemmelikhet benytte seg av en dobbeltstemme. Benytter styreleder seg av sin dobbeltstemme kan styremedlemmer som er uenig i styrets beslutninger anmode om at sin oppfatning blir innført i protokollen. Årsmøte avholdes med minimum to ukers varsel. Protokollen skal underskrives av alle medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

VEDTAKSFØRHET

Styret kan treffe beslutninger når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen.

DAGLIG LEDER

Daglig leder står for ledelse av Stiftelsens virksomhet. Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

GRUNNKAPITAL

Stiftelsens grunnkapital er: Kr. 100.000,- Midlene skal forvaltes i tråd med stiftelsens formål. Beslutning om å forhøye grunnkapitalen treffes av styret og kun dersom forhøyelsen ikke er i strid med Stiftelsens formål eller vedtekter. Grunnkapital kan forhøyes ved eiendeler som stiftelsen blir tilført etter opprettelse ved testament, gave eller annen ensidig disposisjon. Kapitalforhøyelse skal meldes til Stiftelsesregisteret innen seks uker etter at beslutningen ble truffet.

REGNSKAP OG REVISJON

Regnskapsfører og revisor velges av styrets medlemmer.

VED OPPHØRELSE

Ved eventuell opphørelse av Sotozen stiftelsen skal styret, kun ved konsensus, avgjøre hvilken organisasjon eller andre ideelle tiltak stiftelsens aktiva skal tildeles.

STYRET

Styreformann, daglig leder, sekretær og styremedlemmer. Statsautorisert revisor.

Styreformann     Tore Dagfinn Malja 

Daglig leder        Såzen Larsen Kusano 

Sekretær             Bjørg Kverkild Tveter

Styremedlem      Eri Kusano

Styremedlem      Anjun Reiman

Styremedlem      Johannes Wilhelmus Jansen

Statsautorisert. Revisor.:   Sigmund Omsland

DONASJON

ENGANGSBELØP

Vi tar med glede imot et engangsbeløp: Sotozen Stiftelsen kontonr.: 1506 27 24401 Donasjonen kan gjerne merkes med "Støtte".

STØTTEAVTALE

Med denne avtalen overfører du et lite beløp hver måned. Avtalen er uforpliktende, og du bestemmer selv beløpet og hvor lenge du ønsker å bidra. Vi tar med glede imot et engangsbeløp: Sotozen Stiftelsen kontonr.: 1506 27 24401 Donasjonen kan gjerne merkes med "Støtte".

ANDRE BIDRAG

Skulle du tenke deg å bidra på andre måter er vi selvsagt glade for det. Det er bare å ta kontakt med vårt kontor. kontoret@sotozen.no eller på mobil.: 90 858 838